Akce týdne

Každý týden speciální sleva na minimálne 6 výrobku, to nemužeš vynechat !

 Objednané zboží ti doručíme za 3 – 5 dní!

Jak mám nakupovat?

Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky /ďalej len podmienky/ sa vzťahujú iba na obchodné vzťahy medzi kupujúcim – spotrebiteľom a internetovým obchodom https://www.levnytyden.cz (predávajúci), ktorým je spoločnosť: SK Shop s.r.o., Štúrovo, Komenského 317/135, 943 01

2. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

 

3. V prípade uzatvorenia spotrebiteľskej zmluvy v zmysle ustanovenie § 52 a nasl. Občianskeho zákonníka, uzavretej pri použití komunikačných  prostriedkov na diaľku,  sa zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim riadi predovšetkým v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, občianskeho zákonníka a zák.č. 250/2007 Z.z.  o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

 

4. Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie v systéme zaregistrovaná osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu https://www.levnytyden.cz, a ktorej kúpený tovar alebo vecným plnenia neslúžia na výkon zamestnania, povolenia alebo ktorá neková v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti.

 

5. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho, obsahujúci údaje o kupujúcom (meno a priezvisko, úplná presná adresa, e-mail, telefónne číslo), predmet plnenia - názov tovaru, množstvo a jeho cena, miesto dodania. V prípade, že tovar bude preberať iná osoba než kupujúci, je žiaduce zaslať identifikačné údaje tejto osoby.II. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií alebo pri realizácií objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými a reklamačnými podmienkami. Kompletnú a úplnú objednávku prijatú elektronicky, Vám aj elektronicky potvrdíme.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy. 

3. Predávajúci akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

 

4. Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom prostriedku diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti s využitím webového sídla a elektronickej pošty. Zmluvou, predmetom ktorej je predaj tovaru, sa rozumie zmluva, na základe ktorej kupujúci nadobúda vec za odplatu, najmä kúpna zmluva. Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim potvrdená objednávka je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia objednávky.

5. Predmetom zmluvy je iba tovar uvedený v objednávke. Rozmery, váha a iné údaje uvádzané na našich stránkach sú údajmi nezáväznými a vychádzajú z údajov výrobcov. Zaväzujeme sa, že tovar budeme dodávať len v perfektom stave a v súlade so špecifikáciami či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru, vyhovujúci daným normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky a zároveň riadne vybavenými slovenskými návodmi a vyplnenými záručnými listami.

6. V niektorých , najmä cenovo náročnejších produktoch si predávajúci vyhradzuje právo k vzniku zmluvy i úhradu finančnej zálohy. V prípade neuhradenia tejto zálohy predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

 

7. Kupujúci sa zaväzuje prevziať si objednaný tovar a zaplatiť zaň dojednanú cenu, s čím je výslovne oboznámený pred odoslaním objednávky, uvedený pri vytváraní objednávky.


III. Odstúpenie od zmluvy


1. Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku bez udania dôvodu do 12 hodín od jej odoslania. Po 12 hodinovej dobe predávajúci začne objednávku vybavovať a kupujúci bude o tom informovaný elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru v súlade s ustanoveniami zák. č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho. Spotrebiteľ uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe, oznámenie od odstúpenie od kúpy nie je možné zaslať elektronickou formou iba poprípade e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy. Ak sa takto rozhodnete, zašlite nám spolu s tovarom písomné prehlásenie o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu pre finančné vysporiadanie. V takom prípade odstúpenia od zmluvy sa kupujúci zaväzuje, a to písomne, oznámiť to predávajúcemu elektronickou poštou a vrátiť tovar na vlastné náklady predávajúcemu bez závad a v pôvodnom obale. Predávajúci sa zaväzuje prevziať tovar a po skontrolovaní vráteného tovaru bezodkladne vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu.

 

3. Tovar zašlite spolu s dokladom o kúpe najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy späť na adresu SK Shop s.r.o., Štúrovo, Komenského 317/135, 943 01 Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoužitý, nepoškodený vrátane priloženej dokumentácie, príslušenstva a pod. v pôvodnom obale. Ak sú spolu s tovarom poskytované darčeky, kupujúci berie na vedomie, že darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami sa viaže na túto kúpnu zmluvu. V prípade, že kupujúci využije právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy, darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť s ním súvisiace poskytnuté darčeky. Pri odstúpení od zmluvy zákazník znáša všetky poštovné náklady na vrátenie tovaru. Tovar nezasielajte na dobierku, takéto zásielky nepreberáme.

 

4. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný tovar v lehote 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia zásielky. Finančné prostriedky sa vracajú na číslo účtu uvedené kupujúcim v odstúpení od kúpy.

 

5. Podľa ust. § 7 ods. 6 písm. f) zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom. Takýmto tovarom je napríklad aj generátor – elektrocentrála, do ktorého po dodaní spotrebiteľ naleje a natankuje olej, benzín. Tzn. , že pri kúpe generátora spotrebiteľ nemôže v žiadnom prípade odstúpiť od zmluvy, môže si uplatniť len reklamáciu v zmysle príslušných právnych predpisov.

 

6. Upozorňujeme kupujúcich, že zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov upravuje práva spotrebiteľov, pričom spotrebiteľom podľa § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z. z .o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. To znamená, že právo odstúpiť od zmluvy prislúcha len zákazníkom spotrebiteľom, t. j. fyzickým osobám nepodnikateľom.

 

IV. Dodacie podmienky a termíny

1. Miesto plnenia zmluvy sa rozumie bydlisko /sídlo/ kupujúceho uvedené vo formulári objednávky. Tovar bude dodaný predávajúcim s využitím služieb tretích subjektov /kuriérska spoločnosť/ .

2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu, prípadne pošte alebo prvému dopravcovi na prepravu ku kupujúcemu. 

3. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

4. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu čo možno v najkratšej dobe, t.j. spravidla od 3-5 dní po prijatí objednávky. 

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.


Predávajúci sa zaväzuje:
dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá:
oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
za poškodenie objednávky zavinené poštou alebo prepravnou spoločnosťou
nedodanie tovaru, ktoré vzniklo vinou dodávateľa, prípadne výrobcu v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia alebo zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok


V. Kúpna cena a platby

1. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru na dobierku, od kuriéra, alebo na vybranom mieste. 

2. Prehľad možných spôsobov platby - kupujúci za dodávku tovaru zaplatí:

Slovenskej GLS – pri doručení tovaru na dobierku

 

3. Pokiaľ nebude cena za dodané výrobky uhradená v plnej výške, predávajúci má právo prerušiť dodávky tovaru do doby, kedy bude celá suma uhradená.

 

VI. Poštovné a balné

 

1. Spoločnosť Slovensko Shop s.r.o si balné neúčtuje.

 

2. Rozvoz tovaru zaisťuje po celom Slovensku. Kupujúci je povinný uhradiť predávajúcemu náklady spojené s dodaním tovaru vo výške stanovenej v závislosti na hodnote objednaného tovaru. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

 

3. Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

VII. Záručné podmienky a reklamačný poriadok, doklady

1. Predávajúci spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú t.z. doklad o nákupe, vyplnený záručný list a návod na použitie.

2. Na tovar zakúpený u spoločnosti SK Shop s.r.o. poskytujeme kupujúcemu-fyzickej osobe, záručnú dobu 24 mesiacov podľa ustanovení Občianskeho zákonníka. Dokladom na uplatnenie reklamácie je doklad o nákupe a vyplnený záručný list.

3. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené výrobnou vadou.

4. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným a neprimeraným zaobchádzaním, použitím, ktoré je v rozpore s návodom na použitie alebo na vady spôsobené nadmerný mechanickým opotrebením. Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

 

5. K reklamácii je potrebné predložiť, prípadne zaslať tovar, prípadne časť tovaru, ktorú je potrebné reklamovať. Je potrebné priložiť faktúru a originál záručný list. Tovar zašlite alebo doručte na adresu:

SK Shop s.r.o., Štúrovo, Komenského 317/135, 943 01

 

6. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou spoločnosťou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar po jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra, najneskôr do 24 hodín od prevzatia tovaru od prepravcu.

 

7. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej spoločnosti.

 

8. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, kuriérskou spoločnosťou, je kupujúci povinný bezodkladne ihneď po zistení ohlásiť predávajúcemu a prepravnej spoločnosti najneskôr však do 24 hodín od prevzatia zásielky.

 

9. Výrobcovia neustále vyvíjajú / menia svoje výrobky. Webový obchod urobí maximum pre to, aby obrázky zobrazené na webovej stránke odrážali všetky vlastnosti, farby atď. produktu. Z dôvodu možných rozdielov sa pravidlá práva na odstúpenie od zmluvy nezmenia.

 

VIII. Informácia o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov

1. Kupujúci ako spotrebiteľ (nie „podnikateľ“) má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na: info@lacnytyzden), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. V prípade, ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu, subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa zákona 391/2015 Z.z., ktorými je orgán alternatívneho riešenia sporu a oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname podľa § 3 ods. 2 a § 5 ods. 2 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa ust. §12 zákona 391/2015 Z.z. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

2. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde vyčíslená hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Zoznam všetkých subjektov ARS zverejňuje Ministerstvo hospodárstva na stránke www. economy.gov.sk.

 

IX. Ochrana osobných údajov

 

1. Spoločnosť SK Shop s.r.o., sa v plnej miere riadi zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby  sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

 

2. Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky, účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie potvrdzujete, že môžete byť informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.

 

3. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade naplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.


X. Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak je medzi oboma stranami dohodnuté inak.

2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia Všeobecných obchodným podmienok a Reklamačného poriadku v znení platnom v deň odoslania tejto objednávky.

3. Vzťahy medzi oboma stranami, ktoré nie sú upravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a inými súvisiacimi právnymi predpismi.

 

4. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI v Nitre pre Nitriansky
kraj, Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1
Odbor výkonu dozoru
tel. č. 037/7720 001, 037/7720 034
fax č. 037/ 7720 024

 

XI. Upozornenie

Upozorňujeme kupujúcich, že kupujúci je povinný prehliadnuť výrobok bezprostredne po jeho prevzatí. Je povinný výrobok rozbaliť, skontrolovať jeho kompletnosť a všetky jeho súčasti. Ak je zistené mechanické poškodenie výrobku alebo obalu výrobku, kupujúci je povinný vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Výhradu k tovaru uvedie kupujúci buď na preberací list, alebo vyhotoví s prepravcom škodový zápis. Zodpovednosť za poškodenie v priebehu prepravy nesie dopravca, nakoľko všetok tovar je poistený. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok. Tiež pri zistení nekompletnosti balenia, pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o nekompletnosti balenia. Našou snahou je, aby výrobky boli doručené bez vád a v poriadku, a tým že máme všetky výrobky poistené nemôže byť škodový ani kupujúci ani naša spoločnosť.

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, nekompletnosť výrobku, alebo iné nedostatky výrobku, ktoré  neboli zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po prevzatí zásielky, najneskôr však do 5 ich dní  od doručenia zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru už nie je možné uznať.  

V prípade, že kupujúci nespísal s dopravcom reklamačný protokol, alebo záznam o poškodení, kupujúci je povinný takýto výrobok vrátiť predávajúcemu, a predávajúci spíše s dopravcom reklamačný protokol . Upozorňujeme však, že v takýchto prípadoch je už veľmi ťažké dokázať kto spôsobil mechanické poškodenie výrobku, alebo jeho nekompletnosť, nakoľko dopravca sa bráni, že kupujúci prevzal od  neho kompletný výrobok bez poškodenia, čo potvrdil svojim podpisom.

kategorie

   MOŽNOST DORUČENÍ ZDARMA

   Doprava kurýrem je 97 Kč ale v případě objednávky nad 1122 Kč je zdarma!

    V každém případě se platí kurýrovi
   v hotovosti nebo kartou, takto si vždy
   v bezpečí!

   TOP produkty
   WebShop System